Onderwerp: Publiek toegankelijk maken van de onderaardse gangen aan de Boulevard Bankert

Onderwerp: Publiek toegankelijk maken van de onderaardse gangen aan de Boulevard Bankert

Concept Besluit:

Het College van B&W besluit:

1. het waarderende onderzoek in de vorm van een inspectiebezoek aan het onderaardse gangenstelsel aan de Boulevard Bankert uit te stellen tot financieel betere tijden.

2. tot het plaatsen van een informatiepaneel over het gangenstelsel en het imposante vestingverleden van Vlissingen.

In de zin van artikel 55 van de Gemeentewet op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op deze nota en de volgende stukken: 603857;

Samenvatting:

In antwoord op vragen van inwoners en Raad is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en de staat van het onderaards gangenstelsel aan de Boulevard Bankert en de Boulevard de Ruyter. Tevens luidt de vraag of de gangen publiekelijk toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Het inventariserend onderzoek (rapport in bijlage) bevestigt de aanwezigheid van de gangen. We staan nu voor het waarderend onderzoek in de vorm van een inspectiebezoek. Doel van dit bezoek is te kijken of de gangen in goede staat verkeren en of bezoek eraan veilig is. De kosten van de werkzaamheden voor een inspectiebezoek zijn geraamd op € 12300. De gemeente heeft geen dekking voor dit bedrag en het is de vraag of de gemeente in deze finacieel moeilijke tijden deze kosten wil dragen. Als alternatief kan een informatiepaneel worden geplaatst. De kosten hiervan liggen tussen € 1500 en € 2000. Ook voor deze kosten zal dekking moeten worden gezocht.

Inleiding:

Naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad en in een aan de gemeente gerichte brief van de heer Tilroe hebben de gemeente, het gemeentearchief en de Walcherse Archeologische Dienst een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van gangen onder Boulevard de Ruyter en de Boulevard ter hoogte van de Coosje Buskenstraat, de zogenaamde Westbeer.

De vragen aan de gemeente zijn vooral gericht op de mogelijkheid om de gangen weer toegankelijk te maken voor bezoek. Het doel van het onderzoek is dan ook om antwoord te geven op de vragen of en waar er nog delen van gangen aanwezig zijn en zo ja, of zij nog geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor een groter publiek. Een inventariserend archiefonderzoek, waarvan de rapportage in de bijlage zit, bevestigt de aanwezigheid van onderaadse gangen, vooral ter hoogte van de Westbeer. Het punt is nu bereikt om een waarderend onderzoek naar de gangen uit te voeren door middel van een inspectiebezoek. Met een dergelijk bezoek zijn hoge kosten gemoeid. Gezien huidige financiële situatie van de gemeente stelt het College van BenW de Raad voor te besluiten een inspectiebezoek uit te stellen tot een later tijdstip en tot die tijd de aanwezigheid van de tot de verbeelding sprekende gangen te duiden door middel van een informatiepaneel bij de Westbeer.

Beoogd resultaat:

1. Uitstel van het waarderend onderzoek in de vorm van een inspectie-onderzoek tot financieel betere tijden.

2. Tot die tijd plaatsen van een paneel op locatie met informatie over het gangenstelsel.

Argumenten:

Reden (nog) niet openbaar: Het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie (artikel 10, tweede lid, onder f, van de Wob).

Om een antwoord te krijgen op de vraag of de onderaardse gangen ter hoogte van de Boulevard Bankert en Boulevard de Ruyter nog aanwezig zijn en geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor publiekelijk bezoek is een onderzoek met de volgende stappen gepland: een inventariserend onderzoek door raadplegen van historische bronnen en verhalen van ‘getuigen’, een waarderend onderzoek door een inspectiebezoek aan de nog aanwezige gangen, en op basis van het verslag van beide onderzoeken een belangenafweging of de gangen toegankelijk gemaakt kunnen worden. Bij dit laatste worden natuurlijk aspecten als veiligheid en financiën mee gewogen.

Inmiddels blijkt dat ook het waarderend onderzoek in de vorm van een inspectieonderzoek al hoge kosten met zich mee brengt. Het is de vraag of de gemeente in haar huidige financiële situatie deze kosten nu wil dragen en niet wil wachten tot economisch betere tijden. Tot dan kan het College van BenW besluiten tot de plaatsing op de locatie van een paneel met informatie over de gangen. De bedoeling van het paneel is om de aandacht naar het gangenstelsel niet verloren te laten gaan en inwoners en bezoekers van Vlissingen te informeren over het belangrijke vestingverleden van de stad tijdens de Franse Tijd en in de Tweede Wereldoorlog.

Kanttekeningen:

Uitvoering van het inspectiebezoek kan misschien wel doorgang vinden als de initiatiefnemers het benodigde geld bij derden inzamelen.

Kosten, baten en dekking:

Voor de werkzaamheden die gepaard gaan aan een inspectiebezoek aan de gangen is een prijsopgave opgevraagd bij een aannemer. De prijsopgave betreft € 12300. Voor dit bedrag is op dit moment geen dekking.

Voor het maken van een informatiepaneel en het plaatsen ervan is een prijsopgave opgevraagd bij Orionis. Deze komt vrijwel overeen met de prijsopgave van de te plaatsen informatieborden in het Scheldekwartier. Globaal moet rekening worden gehouden met een bedrag tussen € 1500 en € 2000. Dekking hiervoor kan worden gevonden binnen het product Bevordering Toerisme 6021.

Uitvoering:

Het advies luidt om de uitvoering van het waarderend onderzoek in de vorm van een inspectieonderzoek uit te stellen.

Het plaatsen van een informatiepaneel zou mee kunnen liften met het plaatsen van de informatieborden in het Scheldekwartier en dezelfde opmaak en productie-routing kunnen volgen.

 

Datum: 10-10-2014

Registratienummer: 603807

Programma: De culturele stad

Aard van het stuk: 2. Openbaar vanaf 7-11-2014

Beslissingsbevoegdheid:B&W

Status: Gereed voor archivering

Behandelwijze: Besluitvormend stuk

Nieuwsbrief